Jézus Krisztus papsága

Átváltoztatás

A Szent X. Piusz Papi Testvérület szívében a katolikus papság van és elsődleges célja, hogy szent papokat képezzen ki és támogasson.

A Testvérület célja a papság és minden ami hozzá tartozik: tudni illik a papság, ahogyan azt a mi Urunk Jézus Krisztus akarta, amikor azt mondta: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” (Szabályzat, De sodalitii fine)

A Testvérületnek tehát a pap felé kell irányulnia - és Őt kell határozottan megmutatniuk a világnak a mindennapi életben, ami lényegében a léte - a Szentmiseáldozat minden jelentésével együtt, ami belőle kiárad és ami kiegészíti őt.

A nemzetek apostola a keresztény papság lényegéről, méltóságáról és hivatásáról röviden és tömören szólva azt az ércbe önthető mondatot írja le: „Úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait.” (1 Kor 4,1) A pap Krisztus szolgája és eszköz az isteni Megváltó kezében, hogy folytassa Krisztus megváltó művét az idők végéig az egész emberiséget fölemelő isteni hatályosságban. Sőt, a pap joggal nevezhető második Krisztusnak, mert Krisztus személyét képviseli ama küldetés alapján:

„Amint engem küldött az Atya, én is küldelek titeket” (Jn 20,21), és a Mester programját valósítja meg, amely az angyali ének szerint: „Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakaratú embereknek. (Lk 2,14)” (XI. Piusz: Ad Catholici Sacerdotii)

To use Third Party video services on our site you have to accept cookies
A Jézus Szentséges Szíve Papi Szeminárium. Egy film